Výzva na záchranu ružomberskej Kalvárie

Mobirise

Zámer investora na výstavbu bytových domov.


Vznikla ako iniciatíva na záchranu ružomberskej Kalvárie. 
Podstata výzvy upozorňuje na vzniknutý problém a ponúka hľadanie riešenia ako zachovať ráz Kalvárie vhodným spôsobom ako pre mesto tak pre investora.

Ako najvhodnejší spôsob riešenia priblému sa ukazuje
ponúknuť investorovi iný vhodný pozemok v meste na realizáciu developerského zámeru, posunutie celého projektu prípadne odkúpenie spornej časti pozemku. 

Výzvu podpísalo k zastupiteľstvo 58 osobností kultúrneho
a spoločenského života. Od 7.3.2021 prebieha zber podpisov prostredníctvom petície od občanov mesta, ktorí môžu aspoň takto pomocť svojím podpisom zachrániť priestor.

O čo ide?

Po zastupiteľstve, ktoré sa uskutočnilo 10.2.2021, kde sa prerokovával bod a požiadavky výzvy, poslanci jednoznohlasne schválili uznesnenie na základe, ktorého vznikla pracovná skupina, ktorá bude jednať s investorom, na hľadaní riešenia. 


Mobirise

Rokovanie medzi mestom a investorom

Vo výzve sme ako iniciátori žiadali aby predstavitelia mesta bezodkladne vstúpili do rokovania so spoločnosťou CPI Slovakia a.s. a dohodli obojstranne akceptovateľnú zámenu časti pozemkov medzi mestom a CPI Slovakia a.s., na základe ktorej  vznikne dostatočne široké ochranné pásmo Kalvárie vo výlučnom vlastníctve mesta Ružomberok. Možná alternatíva takejto zámeny, ktorá by aj spoločnosti CPI Slovakia a.s. umožnila realizovať svoj developerský zámer hodnotnejším spôsobom..

Mobirise

Zámer investora

Zdôrazňujeme, že naša výzva nesmeruje proti spoločnosti CPI Slovakia a.s. a jej zámerom investovať v meste Ružomberok. Sme však presvedčení, že spoločnosti CPI Slovakia a.s. nebol, možno aj zámerne, dostatočne akcentovaný vyššie spomenutý celospoločenský význam Kalvárie.

Mobirise

Návrh regulácie

V tomto stave považujeme za nevyhnutné bezodkladne nájsť výnimočné riešenie smerujúce k jasnému zadefinovaniu územia Kalvárie a jej jednoznačnej ochrane a tomu podriadiť prípadnú okolitú zástavbu tak, aby sa zachoval a posilnil jej mimoriadny spoločenský a verejnoprospešný význam.

Prečo sa dnes pri ružomberskej Kalvárii môže stavať?

- Predajom a zámenami prišlo mesto o pozemky na ľavej strane Kalvárie približne v rokoch 2004 – 2006. O predaji rozhodovali aj poslanci vtedajšieho zastupiteľstva, pričom väčšinou hlasov ich podporili. Väčšinu pozemkov získala do vlastníctva súkromná osoba.

- V roku 2012 bol mestom navrhnutý a poslancami schválený nový územný plán mesta, kde sa ochranné pásmo ľavej strany Kalvárie znížilo v smernej časti územného plánu na 10 metrov.

- V roku 2015 vedenie mesta (I. Čombor, M. Slaštan) nerešpektovalo schválené uznesenie poslancov č. 42/2015, ktoré nariaďovalo obstaranie Územného plánu (ÚP) zóny lokality Nad Dielcom (vrátane pozemkov ľavej strany Kalvárie). Územný plán mal jasne vyčleniť ochranné pásmo Kalvárie a vzťahy susedných stavebných pozemkov ku pamätihodnosti mesta – ružomberskej Kalvárii.

- V roku 2017 mesto (december 2017, Stavebný úrad mesta Ružomberok) schválilo územné rozhodnutie (ÚR) v tejto lokalite pre p. Adrianu Trangošovú. Toto rozhodnutie je podľa nás v rozpore s ÚP do ktorého negatívne zasahuje. Rozhodnutie zasiahlo do ochranného pásma Kalvárie tak, že podporuje novú cestnú odbočku medzi 4. a 5. kaplnkou, ktorá ide cez mestský pozemok a zároveň cez 10 metrové ochranné pásmo Kalvárie. ÚR zároveň navrhuje aj chodník medzi 8. a 9. kaplnkou napájajúci súčasnú cestu Kalváriu na plánovanú výstavbu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v rovnaký deň, ako bolo vydané. To bolo legálne možné, len ak sa všetky dotknuté orgány (cca 10-15) v tento istý deň vzdali možnosti na vyjadrenie. Medzi nimi aj mesto Ružomberok vedené I. Čomborom a M. Slašťanom (KDH).

- Až dodatočne, v rokoch 2017 a 2018, MsZ hlasovalo o legalizácii odbočky medzu 4. a 5. kaplnkou (už navrhnutou vo vydanom ÚR). Žiadosť o vecné bremeno na mestský pozemok a vybudovanie odbočky podávala spoločnosť Monero, s. r. o. (konateľ Juraj Čech ml.) a túto žiadosť poslanci MsZ odmietli schváliť. Vlastníkmi pozemkov vedľa Kalvárie už boli v tom čase Adriána Trangošová a aj spoločnosť Monero, s. r. o. Hlasovanie v roku 2018 bolo naplánované len 2 dni pred komunálnymi voľbami!

- Po voľbách v roku 2018 si primátor I. Čombor požiadal o zvýšenie kompetencii, čo mu poslanci väčšinou hlasov (vrátane klubu KDH) schválili. Primátorovi to umožnilo zriaďovať vecné bremená a používať časť financií mesta do istej hodnoty bez súhlasu zastupiteľstva. Primátor túto právomoc využil do mesiaca po schválení tak, že podpísal vecné bremeno na pozemok medzi 4. a 5. kaplnkou a umožnil tak vlastníkom pozemkov vľavo od Kalvárie (A. Trangošová a Monero, s. r. o.) budovať infraštruktúru (vodovod, kanalizácia) cez ochranné pásmo Kalvárie a zriadiť tam cestu.

- V roku 2019 (len 4 dni pred Vianocami!), schválilo mesto (Stavebný úrad mesta Ružomberok) územné rozhodnutie na stavbu pre novú spoločnosť Monero, s. r. o. (kde bol konateľ taktiež Juraj Čech, ml.). Schválené ÚR podľa nás nerešpektuje územný plán mesta o ochrannom pásme Kalvárie, povoľuje cestu medzi 4. a 5. kaplnkou a na spornú výnimku v ÚP mesta povoľuje v lokalite výstavbu bytových domoch (4 bytové jednotky v dome), hoci v ÚP je dovolená len výstavba rodinných domov (max. 3 bytové jednotky v dome). Aj toto ÚR nadobudlo právoplatnosť v rovnaký deň, ako bolo vydané (20. 12. 2019). To bolo legálne možné, len ak sa všetky dotknuté orgány (cca 10-15) v tento istý deň vzdali možnosti na vyjadrenie. Medzi nimi aj mesto Ružomberok vedené I. Čomborom a J. Bednárikom (KDH).

- V septembri 2020 schválili poslanci MsZ väčšinou hlasov (po piatich rokoch od zadania v MsZ) – projekt ÚP zóny v lokalite Nad Dielcom vrátane územia Kalvárie. Mesto v ňom však nereguluje výstavbu tak, aby chránilo Kalváriu, ale „posväcuje“ všetky doposiaľ vydané rozhodnutia v prospech doterajších žiadateľov o stavbu v tejto lokalite. Mesto tak prispôsobilo ÚP zóny pri Kalvárii záujmu súkromných investorov a umožnilo im stavať v tesnej blízkosti namiesto toho, aby Kalváriu ochránilo.

- ÚP zóny Nad Dielcom nerešpektuje hlavný, mestský ÚP a v ňom uvedené ochranné pásmi na ľavej strane Kalvárie a zároveň povoľuje zmenu výstavby z rodinných domov na bytové domy. Poslanecký návrh (P. Habo), aby ÚP zóny Nad Dielcom rešpektoval aj 10 metrové ochranné pásmo Kalvárie poslanci tesnou väčšinou hlasov nepodporili (vrátane KDH, okrem J. Burgana).

- V roku 2020 spoločnosť Monero, s. r. o. s najväčšou pravdepodobnosťou predala svoj podiel v pozemkoch na ľavej strane Kalvárie spoločnosti CPI Slovakia, s. r. o. vrátane všetkých doteraz vydaných povolení a vypracovaných projektov.

Prečo nie je Kalvária dodnes opravená?

- Mesto vlastní pozemky okolo Kalvárie, Cirkev – Spišská diecéza, vlastní samotné stavby kostolíka a kaplniek.

- Po prvý raz bola revitalizácia Kalvárie schválená pre investičný rozpočet mesta pre rok 2014. Vedenie mesta (J. Pavlík, M. Zuberec) vtedy nechalo vypracovať aj projekt revitalizácie, ale nezrealizovalo ho. Revitalizáciou sa rozumie preložka cesty vpravo od súčasnej, zrušenie súčasnej cesty, vybudovanie chodníka pre peších pomedzi kaplnky, osvetlenie kaplniek a chodníka, vybudovanie mobiliáru v podobe lavičiek a pod.

- Rekonštrukciu kaplniek pripravuje samotná Cirkev resp. Farský úrad v Ružomberku.

- Radnica svoju časť revitalizácie nezrealizovala ani v roku 2014 a následne ani v rokoch 2015, 2016 a 2017.

- V roku 2017 si ju poslanci na základe ankety určili ako investíciu roka a absolútnu prioritu – nezrealizovala sa.

- V roku 2018 vznikla petícia časti obyvateľov proti zrušeniu súčasnej cesty. Petíciu organizovali aj ľudia blízky niektorým vlastníkom pozemkov na ľavej strane Kalvárie, ktorí tam mali developerský záujem a zrušenie cesty im nevyhovovalo. Radnica petíciu vyhodnotila ako neopodstatnenú a odmietla ju s tým, že ide o riadne schválený investičný zámer mesta.

- Mesto však revitalizáciu nezačalo realizovať ani v roku 2018, ani v roku 2019 a ani v roku 2020. Dvakrát ju radnica za súčasného vedenia zrušila už v procese vyhláseného verejného obstarávania.

- Ani šesť rokov po prvom schválení a vzniku projektu nie je vyhlásené verejné obstarávanie na revitalizáciu Kalvárie, hoci v rozpočte mesta je schválené takmer každý rok. Aktuálne s podhodnotenou sumou 240-tisíc eur.

Čo sme urobili a čo navrhujeme pre záchranu Kalvárie?

- V decembri 2020, potom, ako bolo vydané stavebné povolenie na vodovod, kanalizáciu a infraštruktúru pre spoločnosť CPI Slovakia, a. s., a keď sme zistili, že stavba je plánovaná v tesnej blízkosti kaplniek a Kalvárie, sme zorganizovali „Rozlúčku s ružomberskou Kalváriou“, kde sme chceli upozorniť na pripravovaný zámer výstavby. 

- Cech ružomberských architektov, kde sa vedenia mesta pýta, prečo bola výstavba v tejto lokalite povolená. 

- V januári 2021 sme podali na príslušné úrady podnety na prešetrenie povolení výstavby. Ide najmä územné rozhodnutie na inžinierske siete z roku 2017, územné rozhodnutie na stavbu „Vila domov“ z roku 2019, stavebné povolenie na inžinierske siete z roku 2020.

- Spustili sme Výzvu na záchranu ružomberskej Kalvárie. Viac ako 60 osobností vyjadrilo presvedčenie, že historická, kultúrna a duchovná hodnota Kalvárie v meste nemôže a nemá byť zničená takým spôsobom, ako je naplánované v doteraz vydaných povoleniach a zámere investora. 

- Vo výzve sme apelovali na poslancov, aby zaviazali primátora mesta uznesením, o potrebe vstúpenia do rokovaní s investorom – spoločnosťou CPI Slovakia, a. s. resp. CPI Property Group a hľadali riešenie, ako oddialiť výstavbu od Kalvárie alebo ju úplne presunúť do inej lokality mesta.  video

- Poslanci MsZ na rokovaní dňa 10. 2. 2021 na základe výzvy schválili toto uznesenie:

Uznesenie č. 38/2021

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

predložený návrh vrátane doplnených návrhov zo strany predkladateľov priamo na rokovaní Mestskej rady
v Ružomberku

II. žiada

primátora mesta, aby vytvoril pracovnú skupinu v zložení primátor mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva v Ružomberku, zástupcovia „Výzvy na záchranu ružomberskej Kalvárie“ a cechu architektov.

T: do 17.02.2021

Úlohou pracovnej skupiny bude:

a) rokovať s investorom spoločnosťou CPI Slovakia, a.s. s cieľom snažiť sa pripraviť návrh zámeny alebo odsunu pozemkov alebo nájsť iné vhodné riešenie tak, aby sa vytvorilo ochranné pásmo Kalvárie a jeho územia.

T: do 15.03.2021

b) pripraviť podklady pre urbanistickú štúdiu územia Kalvárie.

Výstupy z pracovnej skupiny budú predložené na rokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Ružomberku.

T: MsZ 06/2021

III. konštatuje, že

investičná akcia „Revitalizácia územia Kalvárie“ zaradená v investičnom pláne mesta na rok 2021 bude realizovaná v zmysle vydaného stavebného povolenia

- Hlasovanie: 21 /za/ - 0 /zdržal sa/ - 0 /proti/, neprítomní: K. Javorka, M. Kubačka, A. Šanobová, R. Zach

- Pracovnú skupinu menoval primátor v tomto zložení: Ján Bednárik, Vendelín Ružička, Milan Šlávka, Martin Alušic, Jozef Rajecký, Dávid Goč, Ján Kuráň (náhradník Vojtech Macko), Patrik Habo (náhradník Peter Kravčák), Richard Kalmár (náhradník Vavrinec Kendera).

- Pracovná skupina sa stretla po prvý raz 26. 2. 2021. Zástupcovia Výzvy na záchranu ružomberskej Kalvárie predložili návrhy konkrétnych pozemkov a konkrétnych postupov na riešenie tejto situácie s cieľom okamžite vyvolať rokovanie s investorom.

- rokovaniam a predloženiu oficiálnej ponuky zo strany mesta prišlo až po mesiaci od udelenia mandátu zo strany poslancov - vo štvrtok 11. marca 2021.

Ku konkrétnym návrhom Iniciatívy za záchranu ružomberskej Kalvárie sa pridalo aj mesto s vlastnými návrhmi na výmenu pozemkov. Tejto alternatíve priamo pomáha aj súkromný vlastník pozemkov v lokalite Na Dielci, ktorý je ochotný predať svoje pozemky mesto, čím by radnica získala pozemky, ktoré môže spoločnosti CPI Slovakia ponúknuť na výmenu, a teda posunutie celej stavby viacej na juh. Investor, naopak, navrhuje pozemky predať za cenu zahŕňajúcu doteraz vynaložené investičné náklady. Rokovania budú pokračovať.

- Investorovi bolo v januári 2021 vydané stavebné povolenie na stavbu, ale pre viaceré rozpory s územným rozhodnutím z roku 2019 (ktoré požadujeme prešetriť) nenadobudlo právoplatnosť! Investor musí prerábať projekty pre stavebné povolenie.

- Stavebné konanie je dočasne pozastavené a práve tento čas by malo mesto využiť, ak má úprimný záujem situáciu vyriešiť v prospech Kalvárie, na intenzívne rokovania s investorom.

- Preto spúšťame petíciu, aby Ružomberčania pomohli ochrániť Kalváriu, aby verejnosť podporila snahu o jej záchranu a potvrdila, že má záujem, aby sa táto cenná pamiatka mesta neznehodnotila tak tesnou výstavbou „vila domov“ a, naopak, chce, aby sa Kalvária rekonštruovala a celé jej územie revitalizovalo v nie súkromnom, ale vo verejno-prospešnom účele.

Aktuálny vývoj okolo Kalvárie (9. 4. 2021)

K druhému rokovaniu medzi zástupcom investora CPI Slovakia, mestom Ružomberok a zástupcom občianskej iniciatívy prišlo 24. marca 2021.

Investor nesúhlasil s výmenou pozemkov za inú lokalitu v meste, ale takisto prišiel so svojimi návrhmi riešenia situácie:

a) mesto, aktivisti alebo ktokoľvek iný odkúpi inkriminované pozemky – za 1,7 milióna eur, čo zahŕňa aj jeho doterajšie náklady.

b) uvoľni niekoľko metrov a zároveň sa kaplnky Kalvárie posunú viac vpravo od súčasnej cesty, čím by si podľa neho docielila odstupová vzdialenosť približne 23 metrov. Investor by zároveň vedľa kaplniek v novej vzdialenosti nestaval 5 „vila domov“ (štvorbytových), ale len 2 a podľa jeho vyjadrenia by boli len dvojbytové. Od mesta zároveň požadoval, aby získalo súkromné pozemky nad (severne) zamýšľanou výstavbou a za tie by vymenil pozemky, ktoré majú tvoriť novú odstupovú vzdialenosť od Kalvárie.

Tento návrh však neexistoval zakreslený v mierke a nebol v navrhnutej veľkosti odstupovej vzdialenosti podľa nás uskutočniteľný. Nie je reálne zachovať odstupovú vzdialenosť 23 metrov od kaplniek a zároveň tam postaviť zamýšľané dva rodinné domy! Otázne boli aj zámery kúpy ďalších súkromných pozemkov do vlastníctva mesta resp. zamýšľaný posun kaplniek vpravo, ktoré:

1. patria Cirkvi,

2. tvoria logickú os (priamku) vo vzťahu ku Kostolu sv. Kríža na Kalvárii, ale aj Námestiu Andreja Hlinku a Kostolu Povýšenia sv. Kríža (jezuiti) resp. Kostolu sv. Ondreja, čo prispieva k ich historickej hodnote.

Preto sme adresovali protinávrh.

1. Žiadali sme pevne stanovený odstup výstavby od najbližšej kaplnky na 28 metrov (viď obrázok) pričom v tejto vzdialenosti nie je zamýšľaný posun kaplniek vpravo. Túto vzdialenosť sme žiadali zadefinovať do ÚP zóny Nad Dielcom.

2. Žiadali sme, aby investor nerealizoval ani 2 menšie „vila domy“, ktoré mali byť realizované na pozemkoch bližšie ku kaplnkám, pretože si myslíme, že by mala byť pre autentickosť a širší význam Kalvárie ako mestotvorného prvku zachovaná väčšia – navrhujeme aspoň 28 metrovú odstupovú vzdialenosť.

3. Podporovali sme zámer kúpy susediacich súkromných pozemkov mestom (na severe a juhu od súčasného územia) v prospech investora, kde by svoju výstavbu čiastočne rozšíril a zachoval by tak väčšie ochranné pásmo Kalvárie. Oproti plánovanej výstavbe by v prípade úspechu rokovaní so súkromnými majiteľmi pozemkov postavil investor namiesto 12 „len“ 9 „vila domov“.

4. V súčinnosti s primátorom mesta sme tiež navrhovali, že mesto postaví na vlastné náklady prístupovú cestu a inžinierske siete pre tento developerský projekt.

Dňa 6. apríla 2021 zaslala spoločnosť CPI Slovakia, a. s. v reakcii na doterajší priebeh rokovaní mestu Ružomberok list, kde ponúkla pozemky pri Kalvárii aj oficiálne na predaj za sumu 1.690.000 €.

Mesto Ružomberok v ten istý deň zaslalo v reakcii stanovisko adresované len iniciatíve Za záchranu ružomberskej Kalvárie, kde pripúšťa tri možnosti riešenia situácie:

a) kúpu pozemkov, o čom musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo,

b) zabezpečenie zvýšenia odstupovej vzdialenosti o 10 metrov (čím by mala zrejme vzniknúť odstupová vzdialenosť stavby od kaplniek 20 metrov). Mesto by muselo kúpiť vyššie spomínané súkromné pozemky na Kalvárii a vymeniť ich za tento dodatočný 10 metrový pás so spoločnosťou CPI Slovakia, a. s.,

c) mesto navrhuje posun kaplniek smerom doprava (teda nie posun stavby „vila domov“), čím by vznikla odstupová vzdialenosť stavby od najbližšej kaplnky len 16 metrov. Ostatné kaplnky by mali byť podľa mesta vzdialené od stavby „oveľa viac“, ale neuvádza koľko.

Vedenie mesta avizovalo, že za účelom posunu kaplniek vpravo oslovilo aj dekana farnosti vdp. D. Škrabeka.

Rokovania o týchto skutočnostiach sú naplánované v polovici apríla.

Aktuálny vývoj okolo Kalvárie (29. 6. 2021)

Rokovania o ochrannom pásme vo vzdialenosti 28 metrov od kaplniek neboli úspešné

1. Investor navrhol zmenšenie „vila domov“ pri kaplnkách tak, že by múry a okná novej výstavby boli namiesto doterajších 10 metrov vo vzdialenosti zhruba 24,5 metra (Ide teda o navýšenie odstupu od kaplniek o 14,5 metra).

2. K tomu sa malo pridať posunutie kaplniek o zhruba 3 až 3,5 metra smerom na sever, čo by znamenalo odstup zhruba 28 metrov. Ten požadujeme, lebo na základe názorov odborníkov – urbanistov a architektov vieme, že to je možnosť docieliť a zachovať aspoň ako-tak územie Kalvárie pre účely, na ktoré má slúžiť, a to vo vizuálnej, estetickej, náboženskej, kultúrnej či verejno-spoločenskej podobe.

3. Investor za zmenšenie „vila domov“ požadoval od mesta, aby vstúpilo do rokovania so súkromným vlastníkom ďalších, vedľa Kalvárie ležiacich pozemkov. Mesto Ružomberok ponúklo súkromnému vlastníkovi pozemky v meste (Gejdák, Hrabovo), ak by súhlasil, radnica by následne tieto novo získané kalvárske pozemky vymenila investorovi CPI Slovakia za zvýšený odstup od Kaplniek (viď bod 1).

4. Investor, CPI Slovakia, by na novozískaných pozemkoch mohol postaviť tie „vila domy“ o ktoré by prišiel, ak by nestaval v tesnej blízkosti kaplniek.

5. Ako sa dalo čakať, rôznych záujmov, ktoré sa okolo prezentovanej výmeny strhli, bolo hneď niekoľko, a preto niet divu, že tieto rokovania nevyšli. Súkromný vlastník pozemkov nechcel vymeniť pozemky za mestom ponúkané (Gejdák, Hrabovo), avšak súhlasil s výmenou za iné, v lokalite Dielec (hneď vedľa Kalvárie, kde mesto pripravuje pozemky pre IBV).

6. Túto alternatívu však mesto odmietlo a v rokovaniach ďalej nepokračovalo.

7. Vyvrcholením je mestom navrhnuté zrušenie pracovnej komisie, ktorú poslanci odsúhlasili vo februári, aby pomohla situáciu so záchranou Kalvárie vyriešiť.


Prečo nie je posun kaplniek dobrý nápad

V nádeji, že aj posun kaplniek pomôže dosiahnuť dostatočné ochranné pásmo (cca 28 metrov) sme nie celkom ochotne, s privretými očami a obavami, ale predsa súhlasili s navrhovaným posunom kaplniek o zhruba 3 metre. Brali sme to aj ako čiastočný kompromis k riešeniu situácie, kde investor aspoň navonok ukázal dobrú vôľu. Chceli sme, aby staval a aby aj kaplnkám zostal dostatočný priestor. Tento kompromis však nie je správny!

Nie je správny z historického, kultúrneho, duchovného a ani žiadneho iného hľadiska. Nie, ak sa majú 160-ročné kaplnky posunúť o 3 metre.

Ak je dnes stavba naplánovaná vo vzdialenosti 10 metrov od kaplniek, posun kaplniek o 3 metre nemá absolútne žiadny význam. Nič podstatné sa ním nedocieli. Naopak, zničí ich historicko-kultúrnu a aj duchovno-spoločenskú hodnotu. Nehovoriac o tom, že kaplnky presun nemusia vôbec „prežiť“.

Presun kaplniek má význam, ak sa premiestnia (alebo nanovo postavia) na celkom novom mieste, ak sa vybuduje nová Kalvária. Ale toto je niečo, čo zrejme nikto v tejto chvíli nechce.

Ustupovať zo 160-ročnou výstavbou – ktorá je Geniom Loci Ružomberka, ktorá je charakterom mesta, ktorý nedokážeme doceniť – pred výstavbou moderných „vila domov“ jednoducho nie je správne.

Naozaj sa nedokážeme poučiť z chýb, ktoré sa stali pri Kaštieli sv. Žofie a čiastočne už aj na Kalvárii, vinou v minulosti povolenej výstavbou rodinných domov na Zelenej ulici?

Ako ďalej

Netreba zabudnúť na podstatu celého sporu. Poslancami odsúhlasené zvýšenie kompetencií primátorovi a ním samotným prakticky okamžite odsúhlasené vecné bremeno v prospech súkromníka, aby mohla medzi 4 a 5 kaplnkou vzniknúť prístupová cesta k súčasnej výstavbe. Zvláštne vydané dve územné povolenia (2017 a 2019) na výstavbu v tejto lokalite. To druhé pre štvorbytové „vila domy“, hoci Územný plán v tejto lokalite hovoril o rodinných domoch. Schválenie Územného plány zóny pre túto lokalitu (2020), kde nie že by si mesto definovalo, ako chce, aby táto lokalite vyzerala, ale prispôsobilo sa zámeru investora v tejto lokalite. Alebo aj vydanie stavebného povolenia (2020), kde je dažďová kanalizácia zaústená do splaškovej. Viac o celom probléme píšeme vyššie.

Pri tom všetkom boli opomenutí aj okolití vlastníci pozemkov, ktorých sa nikto nepýtal na názor. Jeden z nich sa ozval a svojich práv sa začal dožadovať.

Na mnohé z týchto problémov sme prostredníctvom úradov v priebehu ostatných mesiacov oficiálne upozornili, čo čiastočne prinútilo investora meniť a opravovať plány výstavby a, napokon, aj oddialilo vydanie stavebného povolenia.

Do procesu vydania stavebného povolenia – ktoré jediné delí investora od plného pokračovania vo výstavbe – sa stále snažíme vstúpiť ako účastníci konania aj my, Iniciatíva za záchranu ružomberskej Kalvárie.
Podali sme žiadosť o protest prokurátora na vydané územné rozhodnutie z roku 2019.
Podali sme podnet na zapísanie ružomberskej Kalvárie do Zoznamu kultúrnych pamiatok.

Petícia

Vedeniu mesta výstavba na Kalvárii neprekáža. Nemieni robiť už nič preto, aby jej význam, históriu a kultúrnu hodnotu zachovalo.
V tom prípade zostáva už len verejnosť, vy Ružomberčania a Vaša vôľa.
Chceme úprimne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí podpísali online petíciu a dali tak najavo nesúhlas s tým, akým spôsobom je v Ružomberku narábané s týmto jedinečným mestotvorným priestorom.
Teraz však, predovšetkým Vás, milí Ružomberčania, prosíme o podporu o záchranu ružomberskej Kalvárie aj podpísaním fyzickej petície. V listinnej podobe ju v týchto dňoch spúšťame.

Petíciou chceme dosiahnuť:

- aby investor pri svojom zámere výstavby rešpektoval 28 metrové ochranné pásmo kalvárie,
- aby mesto naďalej hľadalo pre investora riešenie v podobe zámeny pozemkov,
- aby sa kaplnky nepresúvali,
- aby sa zrealizoval projekt revitalizácie súčasnej Kalvárie tak, ako bol povolený už štyri roky platným stavebným povolením.

Petíciu nájdete:

- napíšte nám na ruzomberok.kalvaria2021@gmail.com, pošleme Vám ju,
- tu na stránke kavlariark.sk,
- oslovte jedného z členov petičného výboru, ktorých zoznam nájdete tu,
- nájdete nás počas letných mesiacov aj v uliciach Ružomberka.

Mobirise

obrázok

Mobirise

str.2

Mobirise

str.1

Čo navrhujeme v prípade revitalizácie Kalvárie ?

- Aby mesto hľadalo spoločné riešenie a postup pri rekonštrukcii cirkevnej časti Kalvárie (kaplnky a kostol) a bolo cirkvi (farnosti) nápomocné a ústretové pri jej čo možno najskoršom konaní zrekonštruovať sakrálne objekty Kalvárie.

- Pripraviť v spolupráci s verejnosťou, cirkvou a odborníkmi na územné plánovanie nový koncept územia Kalvárie a širšieho okolia, kde bude Kalvária chránená pred podobnými zásahmi akému čelí dnes a zároveň bude navrhnutý jej ďalší verejno-prospešný ráz, ako aj územno-plánovacia definícia širšieho územia, čo určí jasné pravidlá ďalšieho rozvoja: zachovania historickej, kultúrnej a duchovnej podstaty, ale aj prípadnej, starostlivo regulovanej výstavby v dostatočnej vzdialenosti a s ohľadom na širšie územie a mesto Ružomberok.

- Podporujeme mestom roky odkladanú revitalizáciu územia v dosiaľ navrhnutej podobe – preložka cesty vpravo, vybudovanie chodníka pre peších, osvetlenia, mobiliáru a parkových úprav – ale tak, aby bola v ideovej a konštrukčnej zhode so zámerom cirkvi rekonštruovať sakrálnu časť Kalvárie.

Aktuálny vývoj okolo Kalvárie (18. 4.)

Po troch kolách rokovaní je dôvod na malý optimizmus, hoci k úprimnej dohode v prospech zachovania dostatočného ochranného pásma Kalvárie bude treba ešte veľa práce.

Na fotografii vidíte návrh realizácie územia na ktorom sa zhodli:

ružomberská farnosť (vlastník kaplniek a kostola) mesto Ružomberok (v osobe primátora), Cech architektov a aj predstavitelia Inicatívy Za záchranu ružomberskej Kalvárie.

Táto alternatíva:

1. Vychádza z návrhu, ktorý na druhom stretnutí navrhol samotný investor, spoločnosť CPI, Slovakia, a. s. (zastúpená p. I. Noskom).

2. CPI prišli z pozitívnym návrhom že plánované bytové domy situované bližšie ku kaplnkám by sa zmenšili (prerušovaná čiara je pôvodná veľkosť vila domov, hnedým nový návrh) a najmä by sa znížili z 11 m výšky na zhruba polovicu.

3. Ochranné pásmo hranice stavby "viladomov" a hranice stavby najbližšej kaplnky je podľa nás kompromisných 28 metrov. Tento stav sa docielil tak, že: 10 metrov bola stavba vzdialená doteraz, k tomu pribudlo cca 14,5 metrov z pozemkov spoločnosti CPI, Slovakia, ktoré chcela pôvodne zastavať a o zhruba 3,5 metra sa posunú aj všetky kaplnky ružomberskej Kalvárie smerom na sever (vpravo od súčasného stavu)

4. Investor za tento ústupok požaduje pozemky, ktoré sú v susedstve, na západ (teda nad) od plánovanej zástavby (červený rám).

5. Mesto čakajú v najbližších dňoch rokovania so súkromnou vlastníčkou týchto pozemkov s ponukou na ich získanie. Ak by ich mesto získalo do svojho vlastníctva, môže ich vymeniť za väčšie ochranné pásmo Kalvárie s investorom, ktorý tak môže zase na nových pozemkov zachovať veľkosťou doteraz plánovaný zámer výstavby ("vila domy" v červenom ráme).

Môže byť tento návrh úspešný?

Veríme, že áno, pretože je z hľadiska počtu postavených budov pre investora dokonca ešte výhodnejší, ako sám navrhoval pri 2. kole rokovaní.

Investor sa však na 3. kole rokovaní nezúčastnil a odkázal, že stanovisko k celému návrhu zaujme až vtedy, keď bude jasné, či mesto získalo nové pozemky alebo nie. Od týchto rokovaní preto v tejto chvíli veľmi záleží, či bude Kalvária ochránená tak, ako si myslíme, že by mala byť.

Ďalšie alternatívy, ktoré sú aktuálne tiež navrhnuté zo strany mesta a investora:

a) časť ľudí z vedenia mesta navrhuje, aby sa posúvali len všetky kaplnky (cca o 6 metrov), ale nie stavba "vila domov", čím vznikne podľa nich ochranné pásmo 16 metrov, ale prispôsobiť sa musí len historické územie Kalvárie (otázne je, či by sa tento plán vôbec niekedy zrealizoval)

b) investor postaví budovy tak, ako navrhoval (teda približne 10 metrov od Kalvárie s 11 metrovou výškou) a nič sa meniť nebude.

c) investor dal ponuku pozemky kúpiť za 1,7 milióna eur.

Mobirise

situácia navrhovaného riešenia

kontakt
ruzomberok.kalvaria2021@gmail.com

© Copyright 2021 Iniciatíva za záchranu ružomberskej Kalvárie.
Všetky práva vyhradené.

web page was built with Mobirise themes