Výzva na záchranu ružomberskej Kalvárie

Kalvária je národnou kultúrnou pamiatkou

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) zverejnil 25. júla 2022 rozhodnutie, podľa ktorého vyhlasuje Kalváriu v meste Ružomberok za Národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Čo bolo vyhlásené za NKP si pozrite v mape, ktorú pripravil PÚ SR (Pamiatkou sú oranžovým vyznačené časti: kostol, kaplnky a územie aleje). Kompletné rozhodnutie si môžete stiahnuť tu.

Reakcia iniciatívy Za záchranu ružomberskej Kalvárie

1. Chceme poďakovať všetkým, ktorí verili a veria, že Kalváriu a jej pamiatkové hodnoty možno uchrániť – za dôveru. Ďakujeme všetkým, ktorí podpísali petíciu alebo akokoľvek inak pomohli aktivite za záchranu ružomberskej Kalvárie – za pomoc.

2. Vyhlásenie Kalvárie za NKP neznamená, že vedľa nej nevznikne výstavba "vila domov" alebo iná výstavba. Dúfame, že odbočka medzi 4. a 5. kaplnkou, napriek tomu, že je stavebne schválená, nebude po konzultácii s pamiatkarmi realizovaná, pretože sa nachádza v ochrannom pásme Kalvárie.

3. Vyhlásenie Kalvárie za NKP znamená, že jedna z ružomberských pamiatok by nemala dopadnúť tak, ako napr. Kaštieľ sv. Žofie.

4. Vyhlásenie znamená, že Kalvária architektonické, krajinné, výtvarné, historické a spoločenské hodnoty a má teda nádej byť dôstojne zrekonštruovaná a územie vhodne zrevitalizované. Kalvária by tak bola reprezentatívnou pamiatkou a celoslovenskou hodnotou, na ktorú môžu byť a pevne veríme, že Ružomberčania ešte aj budú právom hrdí.

5. Mesto má dlhodobo schválené územné rozhodnutie a aj stavebné povolenie na revitalizáciu územia Kalvárie (zrušenie súčasnej cesty a vybudovanie pešieho chodníka na jej mieste, vybudovanie novej cesty (v realizácii), nové lavičky, parková zeleň, výsadba stromov, osvetlenie kaplniek,...). Roky túto revitalizáciu odsúvalo. Čas na jej realizáciu tu stále je. Z vyjadrenia Pamiatkarov je zrejmé, že revitalizáciu územia len a len uvítajú.

6. Pri oprave kaplniek a kostola Povýšenia sv. Kríža sme ako iniciatíva pripravení podať Rímskokatolíckej cirkvi - farnosti Ružomberok pomocnú ruku, zapojiť sa a spoločne nájsť vhodný spôsob, prostriedky a podporu na zabezpečenie dôstojnej a plnohodnotnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky.


Mobirise Website Builder

Mapa 

KALVÁRIA - Schematické vyznačenie NKP
PRÍLOHY: mapa a text

Prečo PÚ SR vyhlásil Kalváriu za NKP ?

Pamiatkový úrad SR vo svojom zdôvodnení okrem iného konštatuje:

1. „... krajinársky premyslene komponovaná scenéria zastavení kalvárie, kostola a aleje má svoj historický koncepčný základ, krajinno-urbanistické a duchovné opodstatnenie...“

2. „Kalvária v Ružomberku vznikla v polovici 19. storočia na starostlivo vybranom mieste, ktoré malo zvýrazniť jej malebné položenie v pôsobivom prírodnom prostredí. Autori vybrali kopec v blízkosti mesta, na ktorom vybudovali kostolík a k nemu vedúci súbor kaplniek doprevádzaný vysadenou alejou.“

3. „... Kalvária sa vizuálne napojila na diaľkové pohľady spájajúce v priamej osi vizuálne akcentované sakrálne objekty mesta – kolégium piaristov a farský kostol sv. Ondreja.“

4. „Kalvária je od roku 2006 súčasťou pamätihodností mesta Ružomberok a je jedinou zachovanou historickou kalváriou v celom regióne Liptova.“

5. „Fragment aleje na kalvárie v Ružomberku je dokladom charakteristickej krajinotvorby podobných sakrálnych areálov a je neoddeliteľnou súčasťou komplexu Kalvárie už od jej založenia. ... Aleja je zároveň krajinnou štruktúrou, ktorá umožňuje vnímanie zastavení Krížovej cesty v diaľkových pohľadoch a dotvára jej charakteristickú siluetu nad mestom. ... Existenciu aleje dokladajú už najstaršie mapové podklady danej lokality. V súčasnosti sa z nej zachovali len fragmenty, ktoré je však možné, vzhľadom na biologický materiál s obmedzenou životnosťou, revitalizovať novou výsadbou do pôvodnej podoby.“

6. „Typologicky patrí ružomberská Kalvária medzi klasické exteriérové sakrálne areály špecifického zamerania, ktorých výskyt je v priestore Liptova ojedinelý. V danom rozsahu a zachovaní (napriek súčasnému narušenému stavebno-technickému stavu a nevhodným sekundárnym zásahom) je Kalvária v Ružomberku v regióne jediná... Existencia Kalvárie a jej zachovanie až do súčasnosti dokumentuje značne silné postavenie katolíckej konfesie v Ružomberku a blízkom regióne.“

7. „V interiéri kostola Povýšenia sv. Kríža sa (o. i.) nachádza murovaná empora a pozoruhodné modernistické maľby (Mikuláš Klimčák).“

Zdroj: Vydanie rozhodnutia vo veci vyhlásenia Kalvárie v Ružomberku za národnú kultúrnu pamiatku s pamiatkovými objektmi: Kostol, Kaplnka krížovej cesty I. až XIV. A Aleja – fragment.


Vyjadrenie iniciatívy k súčasnej situácie okolo Kalvárie február 2022
 
Týmto textom chceme vyvrátiť aspoň niektoré nepravdy a nepresnosti, ktoré na adresu cieľov našej iniciatívy odzneli medzičasom vo verejnom priestore.

1. Rozlúčka s ružomberskou Kalváriou z decembra 2020 mala vraj zavádzajúco a bezdôvodne vyvolávať vášne a emócie u veriacich členov farnosti a u obyvateľov mesta...

Rozlúčka s ružomberskou Kalváriou mala všetkých obyvateľov mesta upozorniť, že 10 metrov od Kalvárie sa chystá výstavba „vila domov“, čo nie je podľa nás doposiaľ zažehnané. Naopak, táto výstavba je vzhľadom na prebiehajúce stavebné konanie, kde podľa našich informácii nedošlo ku zásadnej zmene vzdialenosti stavby od kaplniek, stále reálna. Nepovažujeme to za správne nakladanie s históriou, pamiatkami a kultúrou nášho mesta, pretože touto výstavbou ide prakticky o ich zničenie – preto Rozlúčka.

Máme za to, že ak sa v príliš tesnej blízkosti Kalvárie postavia vila domy (apartmánové byty), charakter územia a hodnota 160-ročnej Kalvárie bude nenávratne stratená.

Na nič iné ani o ničom inom Rozlúčka nehovorila, len o PRAVDE, ktorá sa s Kalváriou chystá a našom postoji k nej.

Nehovoríme o ničení kaplniek, kostolíka a pod. ako to býva nesprávne interpretované! Pri uvedenej Rozlúčke sme nevedeli a verejne ani neexistovali informácie o plánovanom posune kaplniek.

Rozlúčku si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/ruzomberskakalvaria/videos/777651526179127


2. S petičnými hárkami sme chodili po domácnostiach a ľudí presviedčali nevhodným spôsobom a zavádzajúco informovali v médiách o likvidácii Kalvárie...

Členovia petičného výboru nechodili cielene s petičnými hárkami osobne presviedčať ľudí po domácnostiach.

Petícia bola o nesúhlase so stavbou „vila domov“ v tesnej blízkosti Kalvárie. O ničom inom petícia nehovorí a už vôbec nespomína posun, demoláciu, či zničenie kaplniek a kostola. Spomína znehodnotenie cenného územia a ružomberskej pamiatky tým, že sa vedľa nej v tesnej blízkosti postavia obytné domy.

Prečítať jej znenie si môžete tu: https://www.peticie.com/peticia_za_zachranu_ruzomberskej_kalvarie

Kalvária je cenné územie ako celok. Ak v minulosti naši predkovia dopustili jej čiastočné znehodnotenie výstavbou rodinných domov či cesty, to neznamená, že my máme dopustiť ďalšiu výstavbu a znehodnotiť ju ešte viac.

Áno, výstavba „vila domov“ v tesnej blízkosti Kalvárie znamená také znehodnotenie územia, že môžeme hovoriť o jeho zlikvidovaní – z historickej, kultúrnej a pamiatkovej stránky. Ak tieto slová boli dezinterpretované alebo zle pochopené, nemôžeme za to niesť zodpovednosť, pretože tvrdíme od začiatku len to isté.

3. Iniciatíva Za záchranu ružomberskej Kalvárie údajne konala podpásovo a neinformovala o podnete Pamiatkovému úradu SR a, naopak, informovala slovenských biskupov o situácii v Ružomberku.


Na májovom stretnutí (2021) s dôstojným otcom dekanom Dušanom Škrabekom sme sa informovali o krokoch, ktoré dekanát pripravuje, pretože dovtedy neboli verejne komunikované ani mestom ani cirkvou a široká verejnosť o nich nič nevedela (komunikované boli až v októbri 2021).

Snažili sme sa argumentovať a presvedčiť, že výstavba „vila domov“ je zlým rozhodnutím pre Kalváriu a chceme pokračovať v aktivitách, ktoré dávajú nádej toto zlé rozhodnutie prehodnotiť a výstavbu posunúť viac na juh (vľavo) resp. v aktivitách, ktoré územie Kalvárie ochránia pred developerským zásahmi.

V spoločnom rozhovore (ani ďalších individuálnych predtým) sme nenašli zhodu na spôsobe prístupu ku Kalvárii. Vypočuli sme si stanovisko otca dekana v ktorom povedal, že sa nebude usilovať o väčšiu vzdialenosť vznikajúcej výstavby „vila domov“ od kaplniek resp. Kalvárie a ani nás v tejto iniciatíve nepodporí.

Navyše nás informoval o plánovanom posune kaplniek ružomberskej Kalvárie, pričom bude počas tohto „presťahovania“ zrekonštruovaná.

Rekonštrukciu kaplniek a revitalizáciu územia podporujeme a súhlasíme s nimi. Presúvanie kaplniek však považujeme za nesprávne – odmietame, aby sakrálna, historická stavba ustupovala developerskej výstavbe apartmánových domov.

Vzhľadom na rozdielne stanoviská vo veci bolo logické, že sme otca dekana neinformovali o našom ďalšom postupe, teda podnete na Pamiatkový úrad SR v Bratislave, ktorý prišiel po tomto rozhovore.

Podľa zákona sme sa rozhodli využiť naše občianske práva a požiadať pamiatkový úrad, nech indície a argumenty o sakrálno-historických objektoch pamiatkovej hodnoty na Kalvárii vyhodnotí.

Nepovažujeme to za „podpásovku“, naopak, vnímame to ako občiansku povinnosť voči Ružomberčanom aj budúcim generáciám. Akýkoľvek podnet môže podať ktokoľvek, každý podnet pamiatkari posúdia, a ak ho uznajú ako dôvodný, začnú konanie a informujú všetky dotknuté strany, čo aj urobili. Podnet sme podali v máji 2021 a Pamiatkový úrad SR po jeho vyhodnotení začal konanie na konci januára 2022.

Otcov biskupov sme o našich krokoch informovali, aby sme upozornili na skutočnosti, ktoré sa v Ružomberku dejú a požiadali sme ich o stanovisko k veci. https://drive.google.com/file/d/14fJtLSTqGsEpQf2BO8Ju6XnJbrCIpr0b/view?usp=sharing

Listom od spišského administrátora Jána Kuboša sme boli informovaní (september 2021), že nebohý otec biskup Štefan Sečka mal po vyjadrení jedného člena Diecéznej liturgickej komisie vydať súhlas s novým rozmiestnením kaplniek v Ružomberku.

Nepovažujeme za náhodu, že všetky tri alternatívy obnovy kaplniek, ktoré Farský úrad v Ružomberku Biskupskému úradu predložil na posúdenie, rátajú s presunom prvých štyroch kaplniek nad plánovanú odbočku, ktorú chce developer vybudovať ako prístupovú cestu k „vila domom“. Biskupský úrad sa teda nezaoberal možnosťou obnovy Kalvárie s ponechaním kaplniek na ich súčasnom mieste, napriek tomu, že takto má mesto Ružomberok už aj vydané stavebné povolenie (zhruba dva roky) na revitalizáciu Kalvárie a takúto obnovu mohlo až donedávna (kým nepožiadalo o zmenu územného rozhodnutia) začať okamžite realizovať.

4. Nazvali sme revitalizáciu a rekonštrukciu Kalvárie „kultúrnym barbarstvom“.

Naopak, revitalizáciu územia a rekonštrukciu kaplniek vítame a podporujeme.

Kultúrnym barbarstvom sme nazvali potenciálnu skutočnosť, ak sa nepodarí presun kaplniek (lebo ho konštrukčne nevydržia), a preto sa investor a vlastník rozhodnú historické kaplnky nepresúvať, ale zbúrať a namiesto toho postaviť nové.

Prečítajte si náš list otcom biskupom celý: https://drive.google.com/file/d/14fJtLSTqGsEpQf2BO8Ju6XnJbrCIpr0b/view?usp=sharing

Opakujeme sa, ale je to potrebné: historická, kultúrna, spoločenská, krajinno-urbanistická a veríme, že aj pamiatková hodnota kaplniek, kostolíka i celého územia je o. i. aj v ich veku. Nové kaplnky nebudú mať žiadnu z týchto hodnôt. Budú skrátka peknou novostavbou. Tak, ako je „peknou novostavbou“ ďalšia bývalá historická pamiatka – Kaštieľ sv. Žofie.

5. Na základe nášho podnetu Krajskému pamiatkovému úradu malo byť údajne vydané nesúhlasné stanovisko pamiatkarov s revitalizáciou Kalvárie a posunom kaplniek.

Nie je to pravda!

Pravda je, že toto záväzné stanovisko bolo vydané na základe podnetu samotného mesta Ružomberok, ktoré si od pamiatkarov pýtalo záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii „Revitalizácia územia kalvárie Ružomberok,“ ktorou mesto žiadalo zmenu územného rozhodnutia, aby mohlo kaplnky presúvať.

Opäť zrejme nebude náhoda, že mesto Ružomberok nerevitalizuje Kalváriu tak, ako má vydané stavebné povolenie, ale žiada zmenu územného rozhodnutia, ktorého podstatnou časťou je príprava na presun takmer všetkých kaplniek Kalvárie, pričom prvé štyri kaplnky sa plánujú presunúť až nad odbočku, ktorá vzniká účelovo ako príjazdová cesta pre developerský projekt „vila domov“.

Keďže projekt oficiálne zastrešuje mesto Ružomberok, povolenia vybavuje mesto a rekonštrukciu „papierovo“ plánuje mesto i žiadosť pamiatkarom adresovalo mesto, preto bolo toto rozhodnutie doručené mestu a nie farskému úradu.

Zo stanoviska pamiatkarov vyberáme: „Na základe záverov Komisie pre posudzovanie pamiatkového fondu Pamiatkového úradu SR v Bratislave začal v súčasnosti Krajský pamiatkový úrad Žilina spracovávať odborný návrh na vyhlásenie kalvárie v Ružomberku za národnú kultúrnu pamiatku. Revitalizácia areálu kalvárie a najmä posun kaplniek z pôvodného na iné miesto by zásadným a nezvratným spôsobom narušili autenticitu samotnej kalvárie a predovšetkým jej pamiatkové historické, krajinno-urbanistické, architektonické a spoločenské hodnoty.“

Záväzné stanovisko si môžete prečítať tu: https://drive.google.com/file/d/1gV3LBGUdsG9z6EwDWnsoektP_1rn2KjX/viewbu

6. Zastavili sme údajne revitalizáciu nového vzhľadu krížovej cesty.

Práve naopak, všetkými našimi krokmi sa pri najlepšej viere, vedomí si našej občianskej a kresťanskej povinnosti i vedomia doterajšieho narábania s historickými pamiatkami v meste (napr. Kaštieľ sv. Žofie) sa zasadzujeme za revitalizáciu územia a rekonštrukciu súčasného vzhľadu krížovej cesty tak, aby bola zachovaná ich historická, kultúrna, spoločenská, architektonická, krajinná, a veríme, že aj pamiatková hodnota.

Presunutím kaplniek (alebo postavením nových), vrátane výstavby „vila domov“ (po posune kaplniek to bude zhruba 13 metrov od najbližšej kaplnky), žiadna z týchto hodnôt nebude pre Ružomberok existovať!

Zostane len hodnota novostavby Kalvárie.

Kalvária sa dá revitalizovať a môže vyzerať dôstojne a pekne aj v súčasnom rozložení. Navyše bude mať pridanú hodnotu, ktorú vyššie v texte niekoľkokrát spomíname, obzvlášť v prípade, ak by napokon bola kultúrne a pamiatkovo chránená.

7. Vyhlásenie Kalvárie za Národnú kultúrnu pamiatku (NKP) nemôže ovplyvniť výstavbu „vila domov“ v tesnej blízkosti Kalvárie, pretože ochranné pásmo Kalvárie sa nezväčší.

Súčasná Kalvária má v územnom pláne mesta 10 metrové ochranné pásmo. Projekt výstavby „vila domov“ ho (s povolením mesta Ružomberok a ďalších) narúša, keď medzi 4. a 5. zastavením krížovej cesty plánuje cestnú odbočku. Vidieť to je už dnes pri prechádzke Kalváriou.

Ak by pamiatkový úrad uznal, že Kalvária má v súčasnom stave pamiatkovú hodnotu, nebude možné túto cestu zrealizovať.

Domnievame sa, že plán posunu kaplniek vznikol preto, aby sa ochranné pásmo Kalvárie účelovo zmenilo a cestu k „vila domom“ bolo možné vybudovať tak, ako je naplánovaná (v súčasnosti pomedzi kaplnky č. 4. a 5.) a ustúpila tak v tomto spore historická Kalvária a nie developer?

8. Prečo nebola ružomberská Kalvária vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku (NKP) už v roku 2009, keď bola posudzovaná.

Ružomberská Kalvária mala podľa posúdenie Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Žilina hodnoty a potenciál na vyhlásenie za NKP už v roku 2009. KPÚ preto v tom duchu spracoval aj návrh, ktorý odoslal do Bratislavy Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR). Komisia, ktorá sa v tom čase zaoberala návrhmi (viacero kalvárií zo SR posudzovali naraz) a bola poradným orgánom vtedajšieho generálneho riaditeľa PÚ SR rozhodla v protiklade s návrhom KPÚ Žilina a neodporučila začať proces vyhlásenia ružomberskej Kalvárie za NKP. K začatiu konania a procesného posúdenia návrhu na vyhlásenie Kalvárie za NKP zo strany Pamiatkového úradu SR preto v roku 2009 ani nedošlo!

Komisia ako poradný orgán súčasného generálneho riaditeľa PÚ SR v októbri 2021, naopak, odporučila začať konanie o vyhlásení Kalvárie za NKP.

Čo sa vo veci Kalvárie udialo od septembra 2021 do februára 2022

Radi by sme opäť priniesli niekoľko informácií ku aktuálnemu vývoju v téme ružomberskej Kalvárie.

- (september 2021) V snahe zmeniť platné územné rozhodnutie týkajúce sa revitalizácie Kalvárie požiadalo mesto Ružomberok Krajský pamiatkový úrad Žilina (KPÚ) o stanovisko k projektovej dokumentácii „Revitalizácia územia kalvárie Ružomberok“. KPÚ vydal záväzné stanovisko v ktorom NESÚHLASÍ s navrhovanou revitalizáciou priestoru a bezprostredného okolia Kalvárie a najmä s akýmkoľvek posunom, či premiestnením jej jednotlivých kaplniek.

Mesto má stavebné povolenie na revitalizáciu Kalvárie a za posledné mesiace (od r. 2020) mohlo revitalizáciu niekoľkokrát spustiť, ale napriek tomu žiadalo o zmenu územného povolenia, aby bolo možné kaplnky posunúť a až tak ich rekonštruovať.

- (október 2021) Pamiatková komisia – poradný organ generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu (PU SR) v Bratislave odporučil začať konanie vo veci vyhlásenia ružomberskej Kalvárie za NKP. Príslušný úrad – KPÚ Žilina – bol preto poverený vypracovaním návrhu (podkladového materiálu).

- (december 2021) KPÚ Žilina vypracoval podklady k návrhu na vyhlásenie ružomberskej Kalvárie za Národnú kultúrnu pamiatku, ktorý odoslal nadriadenému organu do Bratislavy – Pamiatkový úrad SR.

- (január 2022) Iniciatíva Za záchranu ružomberskej Kalvárie vyzbierala desiatky podpisov od rôznych osobností mesta Ružomberok a zaslala ich ako podporné stanovisko k návrhu na vyhlásenie Kalvárie v Ružomberku za NKP.

- (január 2022) Na základe nesúhlasného stanoviska KPÚ stavebný úrad dočasne prerušil územné konanie „Revitalizácia územia kalvárie Ružomberok“, ktorým mesto žiadalo zmenu platného územného rozhodnutia, čo by umožnilo aj posúvanie kaplniek.

- (január 2022) Pamiatkový úrad SR začal konanie o vyhlásení ružomberskej Kalvárie za Národnú kultúrnu pamiatku. K tomuto návrhu sa budú vyjadrovať LEN vlastníci pozemkov a Kalvárie: cirkev a mesto Ružomberok. PÚ SR následne rozhodne a vydá stanovisko.


Čo sa vo veci Kalvárie udialo od septembra 2021 do februára 2022

Radi by sme opäť priniesli niekoľko informácií ku aktuálnemu vývoju v téme ružomberskej Kalvárie.


- (september 2021) V snahe zmeniť platné územné rozhodnutie týkajúce sa revitalizácie Kalvárie požiadalo mesto Ružomberok Krajský pamiatkový úrad Žilina (KPÚ) o stanovisko k projektovej dokumentácii „Revitalizácia územia kalvárie Ružomberok“. KPÚ vydal záväzné stanovisko v ktorom NESÚHLASÍ s navrhovanou revitalizáciou priestoru a bezprostredného okolia Kalvárie a najmä s akýmkoľvek posunom, či premiestnením jej jednotlivých kaplniek.

Mesto má stavebné povolenie na revitalizáciu Kalvárie a za posledné mesiace (od r. 2020) mohlo revitalizáciu niekoľkokrát spustiť, ale napriek tomu žiadalo o zmenu územného povolenia, aby bolo možné kaplnky posunúť a až tak ich rekonštruovať.

- (október 2021) Pamiatková komisia – poradný organ generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu (PU SR) v Bratislave odporučil začať konanie vo veci vyhlásenia ružomberskej Kalvárie za NKP. Príslušný úrad – KPÚ Žilina – bol preto poverený vypracovaním návrhu (podkladového materiálu).


- (december 2021) KPÚ Žilina vypracoval podklady k návrhu na vyhlásenie ružomberskej Kalvárie za Národnú kultúrnu pamiatku, ktorý odoslal nadriadenému organu do Bratislavy – Pamiatkový úrad SR.


- (január 2022) Iniciatíva Za záchranu ružomberskej Kalvárie vyzbierala desiatky podpisov od rôznych osobností mesta Ružomberok a zaslala ich ako podporné stanovisko k návrhu na vyhlásenie Kalvárie v Ružomberku za NKP.


- (január 2022) Na základe nesúhlasného stanoviska KPÚ stavebný úrad dočasne prerušil územné konanie „Revitalizácia územia kalvárie Ružomberok“, ktorým mesto žiadalo zmenu platného územného rozhodnutia, čo by umožnilo aj posúvanie kaplniek.


- (január 2022) Pamiatkový úrad SR začal konanie o vyhlásení ružomberskej Kalvárie za Národnú kultúrnu pamiatku. K tomuto návrhu sa budú vyjadrovať LEN vlastníci pozemkov a Kalvárie: cirkev a mesto Ružomberok. PÚ SR následne rozhodne a vydá stanovisko.kontakt
ruzomberok.kalvaria2021@gmail.com

© Copyright 2021 Iniciatíva za záchranu ružomberskej Kalvárie.
Všetky práva vyhradené.

Designed with Mobirise ‌

Free Offline Website Software